Monday, November 7, 2016

Malaysia Fashion Week 2016
 Jo Disaya 
The Rebel In You Never Dies


Gil Macabay III (Philipines)N&S Gaia (New Delhi)
 Wei Hao Yong (Kuala Lumpur)
 

 Judy Wu (London)


  Wan Hung (London)

  This Nor That (Shanghai)
   Wai Yang (Singapore)

   Bremen Wong (Kuala Lumpur)